2020

HCL 1/9.01.2020 privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2019 din excedentul bugetului local pe anii precedenţi

HCL 2/9.01.2020 privind aprobarea utilizării excedentului rezultat  la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2019

HCL 3/30.01.2020 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Comunei Petelea pentru anul şcolar 2020-2021

HCL 4/30.01.2020 privind aprobarea rezultatului inventarierii bunurilor din patrimoniul Comunei Petelea pe anul 2019

HCL 5/30.01.2020 privind aprobarea vânzării unor cantităţi de masă lemnoasă din fondul forestier al Comunei Petelea administrat de Ocolul Silvic Gurghiu

HCL 6/30.01.2020 privind aprobarea achiziţionării de servicii de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică pentru anul 2020

HCL 7/30.01.2020 privind aprobarea Planului local de acţiune privind incluziunea cetăţenilor români de etnie romă din  Comuna Petelea pentru  anul 2020

HCL 8/30.01.202 privind modificarea şi completarea H.C.L. 60/2019 privind aprobarea introducerii în lista de inventar a domeniului public a mijloacelor fixe  formate din branşamente şi extinderi de reţele de apă potabilă pentru utilizatori şi predarea acestora către operator

HCL 9/30.01.2020  privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în Comuna Petelea

HCL 10/30.01.2020 privind implicarea cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative în Comuna Petelea

HCL 11/18.02.2020 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020 anexa 1 anexa 2 si 3

HCL 13 din 26.03.2020  privind rectificarea bugetului local al Comunei Petelea pentru anul 2020

HCL 14 din 26.03.2020 privind aprobarea execuţiei şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Întreţinere covor asfaltic bituminos în interiorul Comunei Petelea, Judeţul Mureş”

HCL 15 din 26.03.2020 privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivel local

HCL 16 din 26.03.2020 privind externalizarea serviciilor medico-sociale de îngrijire la domiciliu prin transferul de responsabilităţi privind acordarea acestor servicii către un furnizor de servicii sociale acreditat, pentru anul 2020

HCL 17 din 26.03.2020 privind mandatul acordat reprezentantului autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” ajustarea/modificarea preţurilor la apă potabilă și a tarifelor la canalizare-epurare pe aria de operare a S.C Compania Aquaserv S.A.

HCL 18 din 26.03.2020 privind revocarea H.C.L. nr. 12/2020 privind aprobarea unor măsuri în vederea echilibrării bugetului local al Comunei Petelea

HCL 19 din 26.03.2020 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Petelea , Judeţul Mureş

HCL 20 din 26.03.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului local al comunei Petelea în perioada 1.04.2020-30.06.2020

HCL 21 privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanţie pentru garantarea avansului la proiectul „Asfaltare infrastructură rutieră de interes local în comuna Petelea, judeţul Mureş”

HCL 22 privind însuşirea „Notificării de încălcare” referitoare la Contractul de delegare a gestiunii activităţiilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri şi operarea staţiei de transfer Reghin, componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, nr. 831 din 27.03.2019, zona 4 Reghin, judeţul Mureş

HCL 23 privind aprobarea aderării Comunei Tăureni la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”

HCL 24 privind rectificarea bugetului local al Comunei Petelea pentru anul 2020

HCL 25 privind aprobarea conturilor anuale de execuţie a bugetului local al Comunei Petelea pe anul 2019

HCL 26 privind aprobarea indexării cu rata inflaţiei a impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2021

HCL 27 privind aprobarea utilizării unei suprafeţe de teren din domeniul public în vederea executării lucrării „Asfaltare infrastructură rutieră de interes local în comuna Petelea, judeţul Mureş”

HCL 28 privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanţie pentru garantarea avansului la proiectul „Extindere reţea alimentare cu apă şi extindere reţea canalizare în Petelea şi Habic, Judeţul Mureş”