ACTE NECESARE PENTRU
VÂNZARE TEREN EXTRAVILAN

Legea 17 – Monitorul oficial- dati click pentru vizualizare

Art. 5 din anexa la Ordinul nr. 719/740/M.57/2333/2014:

Art. 5. -(1) În vederea înstrainarii terenului,
vânzatorul depune la primarie cererea privind afisarea
ofertei de vânzare, însotita de aceasta si de
urmatoarele documente:

a) o copie a BI/CI a vânzatorului persoana
fizica sau o copie a pasaportului pentru
vânzatorul persoana fizica cu domiciliul în strainatate;

b) o copie legalizata
de notarul public ori instanta de judecata, dupa
caz, sau certificatapentru conformitate de catre functionarii primariei a actului de
proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (dupa
caz: contract de vânzare cumparare, contract de donatie, proces-verbal de predare-primire, sentinta/decizie civila definitiva si irevocabila, titlu de proprietate, certificate de
mostenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea);

c) extras de carte funciara pentru informare, emis cu cel mult 30 de zile înainte de
afisarea ofertei, însotit de extrasul de plan cadastral de carte funciara al imobilului,
în sistem de coordonate “Stereografic 1970″, în conditiile în care terenul este intabulat;

d) o copie a certificatului constatator de la registrul comertului sau a actului în baza caruia îsi desfasoara activitatea, în cazul vânzatorului persoana
juridica;

e) în caz de reprezentare, procura notariala, respectiv delegatia, hotarârea
adunarii generale a asociatilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului
formei asociative, dupa caz, în original, precum si o copie a BI/CI a împuternicitului
persoana fizica sau o copie a pasaportului pentru împuternicitul persoana
fizica cu domiciliul în strainatate;

f) hotarârea adunarii generale a asociatilor, decizia asociatului unic, decizia
reprezentantului formei asociative, dupa caz, în original, din care sa rezulte acordul
cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea societatii, în cazul vânzatorului
persoana juridica;

g) certificat de atestare fiscala emis de catre primarie;

h) alte documente doveditoare, dupa caz.

(2) Modelul cererii privind afisarea ofertei de vânzare este prevazut în anexa nr. 1A.
(3) Modelul ofertei de vânzare este prevazut în anexa nr. 1B.
(4) Primaria transmite structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, dupa
caz, dosarul
tuturor actelor prevazute la art. 3 lit. a) din prezenta anexa, precum si lista preemptorilor, în
termen de 3 zile lucratoare de la data înregistrarii cererii.
(5) Lista preemptorilor comunicata de catre primarii se poate completa ulterior transmiterii catre structura centrala, respectiv catre structurile teritoriale cu preemptorii care dovedesc aceasta calitate si depun la primarii comunicari de acceptare a ofertei vânzatorului în perioada prevazuta la art. 6 alin. (2) din lege. În acest caz, primariile comunica cu celeritate structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, dupa
caz, lista actualizata cu noii preemptori.
(6) Modelul listei preemptorilor este prevazut în anexa nr. 1C.