Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire laproiectele hotărârilor autorității deliberative și dispozițiilor autorității executive, numai în cazul celor cu caracter normativ;