Hotararile Consiliului Local pentru anul 2010:

» HCL nr. 1 din 07.01.2010 (Privind aprobarea acoperirii definitive din fondul de rulment al deficitului bugetului Comunei Petelea pe anul 2009)
» Procesul Verbal din 07.01.2010

» HCL nr. 2 din 27.01.2010 (Privind aprobarea modif. Statului de functii si organigramei aparatului de specialitate al primarului si a serviciilor auxiliare ale Consiliului Local Petelea )
» HCL nr. 3 din 27.01.2010 (Privind aprobare planului de paza pentru comuna Petelea 2010)
» HCL nr. 4 din 27.01.2010 (Privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cladirea folosita ca domiciliu si terenul aferent acestuia pentru dl.Nadasan Alexandru)
» Procesul Verbal din 27.01.2010
» HCL nr. 5 din 24.02.2010 (Privind aprobarea bugetului local pe anul 2010)
» HCL nr. 6 din 24.02.2010 (Privind aprobarea modif. Statului de functii si organigramei aparatului de specialitate al primarului si a serviciilor auxiliare ale Consiliului Local Petelea)
» HCL nr. 7 din 24.02.2010 (Privind aprobarea Planului de pregatire a economiei nationale si teritoriului pentru aparare si mob la locul de munca)
» HCL nr. 8 din 24.02.2010 (Privind aprobarea Planul de organizare a pasunatului animalelor pt 2010, data intrarii si scoaterii animalelor de la pasunat, lucrarile de intretinere a pajistilor, precum si incheierea contactelor de pasunat cu crescatorii de animale)
» HCL nr. 9 din 24.02.2010 (Privind aprobare scutirii de la plata impozitului pe cladirea folosita ca domiciuliu pentru d-l Maior Ioan)
» HCL nr.10 din 24.02.2010 (Privind aprobarea actualizarii, functionarii si organizarii comisiei de specialitate pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Petelea)
» HCL nr.11 din 24.02.2010 (Privind modificarea si completarea anexei la HCL nr.35/26.06.2001 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Petelea)
» HCL nr.12 din 24.02.2010 (Privind privind stabilirea mandatului reprezentantului comunei Petelea in Adunarea Gen a Asociatiilor ADI, Ecolect Mures)
» Procesul Verbal din 24.02.2010
» HCL nr.13 din 04.03.2010 (Privind serviciul alim. cu apa si de canalizare a comunei Petelea)
» HCL nr.14 din 04.03.2010 (Privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare si aprobarea contractului de delegare)
» Procesul Verbal din 04.03.2010
» HCL nr.15 din 25.03.2010 (Privind aprobarea modif. Statului de functii si organigramei aparatului de specialitate al primarului si a serviciilor auxiliare ale Consiliului Local Petelea )
» HCL nr.16 din 25.03.2010 (Privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe mijloace de transport in comun si de la locul de munca pentru cadrele didactice navetiste de la Sc Gen Petelea pentru lunile dec.2009-ian 2010)
» HCL nr.17 din 25.03.2010 (Privind planul de aprobare a functiilor publice 2010)
» Procesul Verbal din 25.03.2010
» HCL nr.18 din 27.04.2010 (Privind incuviintarea aderarii unor unitati administrativ-teritoriale la Asoc.Intercomunitara AQUA INVEST MURES)
» HCL nr.19 din 27.04.2010 (Privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe mijloace de transport in comun si de la locul de munca pentru cadrele didactice navetiste de la Sc Gen Petelea pentru luna februarie 2010 )
» HCL nr.20 din 27.04.2010 (Privind infiintarea Serviciului de salubrizare al comunei Petelea)
» HCL nr.21 din 27.04.2010 (Privind aprobarea modif. Statului de functii si organigramei aparatului de specialitate al primarului si a serviciilor auxiliare ale Consiliului Local Petelea )
» Procesul Verbal din 27.04.2010
» HCL nr.22 din 25.05.2010 (Privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe mijloace de transport in comun si de la locul de munca pentru cadrele didactice navetiste de la Sc Gen Petelea pentru lunile martie-aprilie 2010)
» HCL nr.23 din 25.05.2010 (Privind aprobarea modif. Statului de functii si organigramei aparatului de specialitate al primarului si a serviciilor auxiliare ale Consiliului Local Petelea )
» HCL nr.24 din 25.05.2010 (Privind aprobarea vanzarii si pretului de vanzare al materialului lemnos din cantonul silvic Pasunea Habic in cantitate de 529mc din actul de punere in valoare nr. 7641 IG)
» Procesul Verbal din 25.05.2010
» HCL nr.25 din 24.06.2010 (Privind aprobarea rectificarii Bugetului local al Comunei Petelea pe anul 2010 )
» HCL nr.26 din 24.06.2010 (Privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe mijloace de transport in comun si de la locul de munca pentru cadrele didactice navetiste de la Sc Gen Petelea pentru luna mai 2010)
» HCL nr.27 din 24.06.2010 (Privind aprobarea modif. Statului de functii si organigramei aparatului de specialitate al primarului si a serviciilor auxiliare ale Consiliului Local Petelea )
» HCL nr.28 din 24.06.2010 (Privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Caietului de sarcini si a formei de gestiune delegata al Serviciului de salubrizare al comunei Petelea)
» HCL nr.29 din 24.06.2010 (Privind aprobarea procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii Serviciului de salubrizare al Comunei Petelea, a documentatiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii Serviciului de salubrizare al Comunei Petelea, a modelului de contract de delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de salubrizare si a modelului de contract de prestare a serviciului de salubrizare)
» Procesul Verbal din 24.06.2010
» HCL nr.30 din 12.08.2010 (Privind aprobarea rectificarii Bugetului local al Comunei Petelea pe anul 2010)
» HCL nr.31 din 12.08.2010(Privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe mijloace de transport in comun si de la locul de munca pentru cadrele didactice navetiste de la Sc Gen Petelea pentru luna iunie 2010)
» HCL nr.32 din 12.08.2010 (Privind aprobarea modif. Statului de functii si organigramei aparatului de specialitate al primarului si a serviciilor auxiliare ale Consiliului Local Petelea)
» HCL nr.33 din 12.08.2010 (Privind aprobarea rectificarii Bugetului local al Comunei Petelea pe anul 2010)
» Procesul Verbal din 12.08.2010
» HCL nr.34 din 26.10.2010 (Privind aprobarea rectificarii Bugetului local al Comunei Petelea pe anul 2010)
» HCL nr.35 din 26.10.2010 (Privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe mijloace de transport in comun si de la locul de munca pentru cadrele didactice navetiste de la Sc Gen Petelea pentru luna septembrie2010)
» Procesul Verbal din 26.10.2010
» Procesul Verbal din 21.09.2010
» HCL nr.36 din 23.11.2010 (Privind incetarea constatarii de drept a mandatului de consilier local al d-nei Moldovan Carolina )
» HCL nr.37 din 23.11.2010 (Privind validarea mandatului de consilier local al d-nului Eftemie Ion)
» HCL nr.38 din 23.11..2010 (Privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe mijloace de transport in comun si de la locul de munca pentru cadrele didactice navetiste de la Sc Gen Petelea pentru luna octombrie 2010)
» HCL nr.39 din 23.11.2010 ( Privind aprobarea valorilor impozitelor si taxelor al Consiliului Local al Comunei Petelea pe anul 2011)
» HCL nr.40 din 23.11.2010 (Privind aprobarea regulamentului a compartimentului Asistenta Sociala )
» HCL nr.41 din 23.11.2010 (Privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice 2011)
» HCL nr.42 din 23.11.2010 (Privind aprobarea planului urbanistic zonal )
» HCL nr.43 din 23.11.2010 (Privind aprobarea listei de investitii pentru proiectul ,,Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in jud. Mures)
» HCL nr.44 din 23.11.2010 (Privind aprobarea studiului de fezabilitate a proiectului ,,Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in jud. Mures )
» HCL nr.45 din 23.11.2010 (Privind aprobarea actului aditional nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa- Aquaserv Tg Mures )
» HCL nr.46 din 23.11.2010 (Privind incuviintarea aderarii unor unitati administrativ teritoriale la Asociatia de Dezvoltare intercomunitara AQUA INVEST MURES)
» HCL nr.47 din 23.11.2010 (Privind aprobarea indicatoriilor tehnico-economici pentru construirea de trotuare in comuna Petelea )
» HCL nr.48 din 23.11.2010 (Privind alegerea presedintelui de sedinta)
» HCL nr.49 din 10.12.2010 (Privind aprobarea rectificarii de buget 2010)
» Procesul Verbal din 23.11.2010
» Procesul Verbal din 10.12.2010
» HCL nr.50 din 21.12.2010(Privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe mijloace de transport in comun si de la locul de munca pentru cadrele didactice navetiste de la Sc Gen Petelea pentru luna noiembrie 2010)
» HCL nr.51 din 21.12.2010 (Privind aprobarea scutirii de impozit Maior Dumitru)
» HCL nr.52 din 21.12.2010 (Privind aprobarea modif. Statului de functii si organigramei aparatului de specialitate al primarului si a serviciilor auxiliare ale Consiliului Local Petelea )
» HCL nr.53 din 29.12.2010 (Privind aprobarea rectificarii de buget 2010)
» Procesul Verbal din 21.12.2010
» Procesul Verbal din 29.12.2010