Hotararile Consiliului Local pentru anul 2013:

» HCL nr. 1 din 09.01.2013 (Privind aprobarea definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2012)
» Procesul Verbal din 09.01.2013
» HCL nr. 2 din 30.01.2013 (Privind aprobarea excedentului rezultat la inchiderea anului 2012)
» HCL nr. 3 din 30.01.2013 (Privind aprobarea planului de paza Petelea 2013)
» HCL nr. 4 din 30.01.2013 (Privind aprobarea pentru anul 2013 a planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce se vor efectua de persoanele apte- Lg 416/2001)
» HCL nr. 5 din 30.01.2013 (Privind aprobarea Planului de organizarea pasunatului animalelor anul 2013)
» HCL nr. 6 din 30.01.2013 (Privind aprobarea scutirii impozitului d-nei Bardasan Maria )
» Procesul Verbal din 30.01.2013
» HCL nr. 7 din 28.02.2013 (Privind aprobare retelei scolare pe raza teritoriala a comunei Petelea )
» HCL nr.8 din 28.02.2013 (Privind aprobarea rezultatului inventarierii bunurilor din patrimoniul comunei Petelea pe anul 2012)
» Procesul Verbal din  28.02.2013
» HCL nr. 9 din 28.03.2013 (Privind aprobarea vanzarii materialului lemnos)
» HCL nr. 10 din 28.03.2013 (Privind aprobarea scutirii de la plata impozitului a d-lui Pop Constantin)
» Procesul Verbal din 28.03.2013
» HCL nr.11 din 28.03.2013 (Privind aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea terenului de 780mp aflat in domeniul public )
» HCL nr.12 din 28.03.2013 (Privind alegerea presedintelui de sedinta)
» HCL nr.13 din 08.04.2013 (Privind aprobarea bugetului local pentru anul 2013)
» HCL nr.14 din 08.04.2013 (Privind incuviintarea aderarii unei unitati administrativ-teritoriale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara AQUA INVEST MURES )
» HCL nr.15 din 08.04.2013 (Privind aprobarea Conventiei de cooperare-,,Politie-autoritati locale servicii publice in parteneriat”)
» Procesul Verbal din 08.04.2013
» HCL nr.16 din 30.04.2013 (Privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Serviciului Public de Salubrizare din judetul Mures)
» HCL nr.17 din 30.04.2013 (Privind incuviintarea aderarii unor unitati administrativ-teritoriale la Asociatia de dezvoltare Intercomunitara “AQUA INVEST MURES”)
» Procesul Verbal din 30.04.2013
» HCL nr.18 din 30.05.2013 (Privind aprobarea conturilor anuale de executie ale bugetului local al comunei Petelea si a situatiei financiare anuale pe anul 2012)
» HCL nr.19 din 30.05.2013 (Privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe mijloace de transport in comun la si de la locul de munca pentru cadrele didactice navetiste de la Sc. Gim. Petelea pentru lunile decembrie 2012 si ianuarie, februarie 2013)
» HCL nr.20 din 30.05.2013 (Privind incuviintarea aderarii unei unitati administrativ-teritoriale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA INVEST MURES”)
» HCL nr.21 din 30.05.2013 (Privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General si Regulamentului Local de Urbanism al comunei Petelea)
» HCL nr.22 din 30.05.2013 (Privind aprobarea modificarii duratei contractului individual de munca nr. 2425/24.07.2009 pentru d-na. Ursz Claudia-Persida angajata ca mediator sanitar)
» HCL nr.23 din 30.05.2013 (Privind asocierea comunei Petelea in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Valea Muresului”
» HCL nr.24 din 30.05.2013 (Privind incuviintarea aderarii unei unitati administrativ-teritoriale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA INVEST MURES”)
» Procesul Verbal din 30.05.2013
» HCL nr.25 din 27.06.2013 (Privind stema Comunei Petelea)
» HCL nr.26 din 27.06.2013 (Privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe mijloace de transport in comun la si de la locul de munca pentru cadrele didactice navetiste de la Sc. Gim. Petelea pentru lunile martie, aprilie si mai 2013)
» HCL nr.27 din 27.06.2013 (Privind functiile publice vacante)
» HCL nr.28 din 27.06.2013 (Privind mandatul dat reprezentantului autoritatii de a vota in A.D.I. Aqua Invest Mures)
» HCL nr.29 din 27.06.2013 (Privind aprobarea achizitionarii serviciilor  de consultanta juridica)
» HCL nr.30 din 27.06.2013 (Privind alegerea presedintelui de sedinta )
» Procesul Verbal din 27.06.2013
» HCL nr.31 din 29.07.2013 (Privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe mijloace de transport in comun la si de la locul de munca pentru cadrele didactice navetiste de la Sc. Gim. Petelea pentru luna iunie 2013)
» HCL nr.32 din 29.07.2013 (Privind aprobarea modificarii Organigramei si Statului de functii a aparatului de specialitate al primarului si serviciilor auxiliare a Consiliului local Petelea)
» Proces verbal din 29.07.2013
» HCL nr.33 din 29.08.2013 (Privind acordarea unui mandat special de reprezentare a autoritatii publice in AGA ADI Ecolect Mures)
» HCL nr.34 din 29.08.2013 (Privind aprobarea actualizarii, functionarii si organizarii comisiei de specialitate pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Petelea)
» Proces verbal din 29.08.2013
» HCL nr.35 din 26.09.2013 (Privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe mijloace de transport in comun la si de la locul de munca pentru cadrele didactice navetiste de la Sc.Gim. Petelea pentru lunile iulie si august 2013)
» HCL nr.36 din 26.09.2013 (Privind aprobarea rectificarii Bugetului local al comunei Petelea pe anul 2013)
» Proces verbal din 26.09.2013
» HCL nr.37 din 31.10.2013 (Privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe mijloace de transport in comun la si de la locul de munca pentru cadrele didactice navetiste de la Sc.Gim. Petelea pentru luna septembrie 2013)
» HCL nr.38 din 31.10.2013 (Privind aprobarea transformarii unei functii publice de executie ca urmare a promovarii examenului de promovare in gradul profesional imediat superior)
» HCL nr.39 din 31.10.2013 (Privind aprobarea vanzarii si pretului de vanzare al materialului lemnos din cantonul silvic Pasunea Habic in cantitate de 214 mc. din actul de punere in valoare nr. 616792-MS-15150600)
» HCL nr.40 din 31.10.2013 (Privind aprobarea vanzarii si pretului de vanzare al materialului lemnos din padurea comunala Petelea in cantitate de 15 mc. din actul de punere in valoare nr. 6429 IG – U.P. nr. 5 Petelea )
» HCL nr.41 in 31.10.2013 (Privind alegerea presedintelui de sedinta)
» Proces verbal din 31.10.2013
» HCL nr. 42 din 28.11.2013 (Privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe mijloace de transport in comun la si de la locul de munca pentru cadrele didactice navetiste de la Sc.Gim. Petelea pentru luna octombrie 2013)
» HCL nr. 43 din 28.11.2013 (Privind aprobarea rectificarii Bugetului local al comunei Petelea pe anul 2013)
» HCL nr. 44 din 28.11.2013 (Privind aprobarea Studiului de oportunitate privind concesionarea pajistilor/terenurilor avand categoria de folosinta pasuni in suprafata totala de 74,98 ha. din domeniul public al comunei Petelea, judetul Mures, a caietului de sarcini, a documentatiei de atribuire si a contractului de concesiune)
» Proces verbal din 28.11.2013
» HCL nr. 45 din 18.12.2013 (Privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe mijloace de transport in comun la si de la locul de munca pentru cadrele didactice navetiste de la Sc.Gim. Petelea pentru luna noiembrie 2013)
» HCL nr. 46 din 18.12.2013 (Privind aprobarea rectificarii Bugetului local al comunei Petelea pe anul 2013)
» HCL nr. 47 din 18.12.2013 (Privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2014)
» HCL nr. 48 din 18.12.2013 (Privind aprobarea documentatiilor tehnice cadastrale de dezlipire a imobilelor din intravilanul comunei Petelea in suprafata de 2320 mp. si de 4073 mp. in doua loturi fiecare)
» HCL nr. 49 din 18.12.2013 (Privind aprobarea valoriloe impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicate in anul fiscal 2014)
» Proces verbal din 18.12.2013