Hotararile Consiliului Local pentru anul 2014:

» HCL nr. 1 din 10.01.2014 (Privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local pe anul 2012 a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2013)

» HCL nr. 2 din 10.01.2014 (Privind aprobarea preluarii ca venit la bugetul local a excedentului rezultat din executia bugetului institutiei finantata integral din venituri proprii existente la finele anului 2013)

» Procesul Verbal din 10.01.2014

» HCL nr. 3 din 30.01.2014 (Privind aprobarea utilizarii excedentului rezultat la inchiderea exercitiului bugetar al anului 2013)

» HCL nr. 4 din 30.01.2014 (Privind aprobarea Bugetului local al comunei Petelea pe anul 2014 si estimari pentru anii 2015-2017)

» HCL nr. 5 din 30.01.2014 (Privind aprobarea pentru anul 2014 a planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce se vor efectua de catre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara a Legii nr.416/2001)

» HCL nr. 6 din 30.01.2014 (Privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cladirea folosita ca domiciliu si terenul aferent acestei cladiri potrivit cotei parti pentru d-na Maior Maria, domiciliata in com. Petelea, nr.542, jud. Mures)

» HCL nr. 7 din 30.01.2014 (Privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare)

» HCL nr. 8 din 30.01.2014 (Privind alegerea presedintelui de sedinta)

» Procesul Verbal din 30.01.2014

» HCL nr. 9 din 20.02.2014 (Privind aprobarea schimbarii destinatiei si a denumirii unor imobile inscrise in inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Petelea)

» Procesul Verbal din 20.02.2014

» HCL nr. 10 din 27.02.2014 (Privind aprobarea rezultatului inventarierii bunurilor din patrimoniul comunei Petelea pe anul 2013)

» HCL nr. 11 din 27.02.2014 (Privind incuviintarea aderarii unor unitati administrativ-teritoriale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA INVEST MURES”)

» HCL nr. 12 din 27.02.2014 (Privind aprobarea Conventiei de cooperare pentru programul “Politie-autoritati locale servicii publice in parteneriat“)

» Procesul Verbal din 27.02.2014

» HCL nr. 13 din 05.03.2014 (Privind aprobarea depunerii spre finantare a unui proiect la Programul RO10 “Copii si tineri aflati in situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si promovarea incluziunii sociale”)

» Procesul Verbal din 05.03.2014

» HCL nr. 14 din 26.03.2014 (Privind aprobarea conturilor anuale de executie ale bugetului local al comunei Petelea si a situatiei financiare anuale pe anul 2013)

» HCL nr. 15 din 26.03.2014 (Privind aprobarea vanzarii si pretului de vanzare al materialului lemnos din Padurea comunala Petelea in cantitate de 266 mc. din actul de punere in valoare nr. 6447 PR-SB SUBST U.P. nr. 5 Petelea- si de 8 mc. din actul de depunere in valoare nr. 6448 PR-SB CIRES – U.P. nr. 5 Petelea-)

» HCL nr. 16 din 26.03.2014 (Privind constatarea ca vacanta a functiei contractuale de bibliotecar II la compartimentul cultura)

» HCL nr. 17 din 26.03.3014 (Privind aprobarea rectificarii Bugetului local al comunei Petelea pe anul 2014)

» HCL nr. 18 din 26.03.2014 (Privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe mijloace de transport in comun la si de la locul de munc pentru cadrele didactice navetiste de la Sc. Gim. Petelea pentru lunile decembrie 2013, ianuarie si februarie 2014)

» HCL nr. 19 din 26.03.2014 (Privind incuviintarea aderarii unei unitati administrativ-teritriale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA INVEST MURES”)

» HCL nr. 20 din 26.03.2014 (Privind aprobarea participarii Comunei Petelea la constituirea Asociatiei “Grupul de Actiune Locala Prietenia Mures-Harghita”, in calitate de asociat, membru fondator)

» Procesul Verbal din 26.03.2014

» HCL nr. 21 din 29.04.2014 (Privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe mijloace de transport in comun la si de la locul de munca pentru cadrele didactice navetiste de la Sc. Gim. Petelea pentru luna martie 2014)

» HCL nr. 22 din 29.04.2014 (Privind aprobarea transformarii unor functii publice vacante in functii publice de nivel superior)

» HCL nr. 23 din 29.04.2014 (Privind alegerea presedintelui de sedinta)

» Procesul Verbal din 29.04.2014

» HCL nr. 24 din 08.05.2014 (Privind aprobarea transformarii unei functii publice vacante in functie publica de nivel inferior)

» Procesul Verbal din 08.05.2014

» HCL nr. 25 din 29.05.2014 (Privind aprobarea rectificarii Bugetului local al comunei Petelea pe anul 2014)

» HCL nr. 26 din 29.05.2014 (Privind mandatul dat reprezentantului autoritatii de a vota in Adunarea Generala a A.D.I “AQUA INVEST MURES” ajustarea preturilor si tarifelor aferente Serviciului de apa si de canalizare)

» HCL nr. 27 din 29.05.2014 (Privind desemnarea unor reprezentanti al Consiliului Local Petelea in comisia de concurs si de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea prin concurs de recrutare a unui post contractual de executie vacant de bibliotecar treapta II la compartimentul cultura din cadrul serviciilor auxiliare a Consiliului Local Petelea)

» HCL nr. 28 din 29.05.2014 (Privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe mijloace de transport in comun la si de la locul de munca pentru cadrele didactice navetiste de la Sc. Gim. Petelea pentru luna aprilie 2014)

» Procesul Verbal din 29.05.2014

» HCL nr. 29 din 26.06.2014 (Privind validarea dispozitiilor nr.324/03.06.2014 si nr.329/11.06.2014 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Petelea pe anul 2014)

» HCL nr. 30 din 26.06.2014 (Privind aprobarea actualizarii, functionarii si organizarii comisiei de specialitate pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Petelea)

» HCL nr. 31 din 26.06.2014 (Privind incuviintarea aderarii unei unitati administrativ-teritriale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA INVEST MURES”)

» HCL nr. 32 din 26.06.2014 (Privind mandatul dat reprezentantului autoritatii de a vota in Adunarea Generala a A.D.I. “AQUA INVEST MURES” modificarea si completarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si canalizare in aria de operare a S.C. “Compania Aquaserv” S.A, anexa la Contractul de Delegare nr. 22/202.662/2010)

» HCL nr. 33 din 26.06.2014 (Privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe mijloace de transport in comun la si de la locul de munca pentru cadrele didactice navetiste de la Sc. Gim. Petelea pentru luna mai 2014)

» HCL nr. 34 din 26.06.2014 (Privind acceptarea ofertei de donatie autentificata cu nr.609/19.06.2014, a d-lui. Niomati Valentin cu domiciliul in com. Petelea, nr. 490, jud. Mures, constand in bunul imobil conducta PE pentru retea apa potabila 600 m liniari din care 170 m cu diametrul de 110 mm si 430 m cu diametrul de 63 mm cuprinsa intre nr. administrative 462 si 517 din localitatea Petelea)

» HCL nr. 35 din 26.06.2014 (Privind acceptarea ofertei de donatie autentificata cu nr. 615/20.06.2014, a d-lui. Covaci Ioan cu domiciliul in com. Petelea, nr. 777, jud. Mures, constand in bunul imobil conducta PE pentru retea apa potabila 145 m liniari cu diametrul de 63 mm cuprinsa intre nr. administrative 770 si 778 din localitatea Petelea)

» Procesul Verbal din 26.06.2014

» HCL nr. 36 din 16.07.2014 (Privind completarea anexei la H.C.L. nr. 35/26.06.2001 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Petelea, cu modificarile si completarile ulterioare si aprobarea concesionarii catre operatorul regional SC “Compania Aquaserv” SA a bunurilor din domeniul public al comunei Petelea aferente sistemului de alimentare cu apa)

» HCL nr. 37 din 16.07.2014 (Privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe mijloace de transport in comun la si de la locul de munca pentru cadrele didactice navetiste de la Sc. Gim. Petelea pentru luna iunie 2014)

» HCL nr. 38 din 16.07.2014 (Privind alegerea presedintelui de sedinta)

» Procesul Verbal din 16.07.2014

» HCL nr. 39 din 23.07.2014 (Privind completarea anexei la H.C.L. nr. 35/26.06.2001 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Petelea, cu modificarile si completarile ulterioare)

» Procesul Verbal din 23.07.2014

» HCL nr. 40 din 28.08.2014 (Privind aprobarea vanzarii si pretului de vanzare al materialului lemnos din cantonul silvic Pasunea Habic in cantitate de 371 mc. din actul de punere in valoare nr. 702525-MS-15150600)

» HCL nr. 41 din 28.08.2014 (Privind aprobarea Programului de aprovizionare a populatiei cu produse rationalizate in caz de mobilizare si razboi)

» HCL nr. 42 din 28.08.2014 (Privind initierea procedurii de cumparare a terenului intravilan in suprafata de 1000 mp. identificat in CF nr.51325/comuna Petelea, insusirea Raportului de evaluare cu nr. 59/21.08.2014, intocmit de catre expert evaluator Pilca Gabriel-Ioan, a terenului intravilan in suprafata de 1000 mp. si aprobarea comisiei de negociere a pretului de cumparare a terenului intravilan in suprafata de 1000 mp.)

» HCL nr. 43 din 28.08.2014 (Privind insusirea referatelor de admitere a documentatiilor de dezmembrare a unor imobile din intravilanul comunei Petelea)

» Procesul Verbal din 28.08.2014

» HCL nr. 44 din 25.09.2014 (Privind aprobarea rectificarii Bugetului local al comunei Petelea pe anul 2014)

» HCL nr. 45 din 25.09.2014 (Privind aprobarea cumpararii terenului intravilan in suprafata de 1000 mp. identificat in CF nr. 51325/comuna Petelea, pentru amplasarea statiei de pompare din reteaua de canalizare menajera in localitatea Petelea, jud. Mures)

» HCL nr. 46 din 25.09.2014 (Privind aprobarea Acordului de cooperare pentru implementarea, in cadrul Proiectului “Promovarea conceptului de Politie de Proximitate in zonele rurale, indeosebi in comunitatile de rromi si alte comunitati defavorizate din punct de vedere socio-economic”, a microproiectului “Imbunatatirea serviciilor de ordine si siguranta publica, in comuna Petelea”)

» HCL nr. 47 din 30.10.2014 (Privind aprobarea rectificarii Bugetului local al comunei Petelea pe anul 2014)

» HCL nr. 48 din 30.10.2014 (Privind aprobarea Actului constitutiv si a Statutului Asociatiei “Grupul de Actiune Locala Prietenia Mures-Harghita”)

» HCL nr. 50 din 27.11.2014 (Privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2015)

» HCL nr. 52 din 15.12.2014 (Privind aprobarea rectificarii Bugetului local al comunei Petelea pe anul 2014)

» HCL nr. 53 din 15.12.2014 (Privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe mijloace de transport in comun la si de la locul de munca pentru cadrele didactice navetiste de la Sc. Gim. Petelea pentru lunile septembrie, octombrie si noiembrie 2014)

» HCL nr. 54 din 15.12.2014 (Privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pentru implementarea proiectului “Centru Educational Petelea”, finantat in Apelul Local din cadrul Programului RO10 “Copii si tineri aflati in situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si pentru promovarea incluziunii sociale”, program derulat in cadrul Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European (SEE)”)

» HCL nr. 55 din 22.12.2014 (Privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cladirea folosita ca domiciliu si terenul aferent acestei cladiri pentru dl. Erdos Iosif, domiciliat in comuna Petelea, nr. 374, jud. Mures)

» HCL nr. 56 din 22.12.2014 (Privind aprobarea valorilor impozabile, impozitele si taxele locale si alte asimilate acestora, precum si amenzile aplicate in anul fiscal 2015)

» HCL nr. 57 din 22.12.2014 (Privind aprobarea valorii redeventei, dupa primii 5 ani, pentru contractul de concesiune nr. 2419/24.07.2009 avand ca obiect spatiu cu destinatie de cabinet medical individual – medicina de familie)

» HCL nr. 58 din 22.12.2014 (Privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe mijloace de transport in comun la si de la locul de munca pentru cadrele didactice navetiste de la Sc. Gim. Petelea pentru luna decembrie 2014)