Hotararile Consiliului Local pentru anul 2015:

» HCL nr. 1 din 08.01.2015 (Privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local pe anul 2013 a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2014)

» HCL nr. 2 din 08.01.2015 (Privind aprobarea utilizarii excedentului rezultat la inchiderea exercitiului bugetar al anului 2014)

» HCL nr. 3 din 29.01.2015 (Privind aprobarea actului aditional nr. 1/2015 la contractul de asistenta juridica nr. 884761/2014)

» HCL nr. 4 din 29.01.2015 (Privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cladirea folosita ca domiciliu si terenul aferent acestei cladiri pentru d-na Rehner Maria, domiciliata in com. Petelea, nr.437, jud. Mures)

» HCL nr. 5 din 29.01.2015 (Privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cladirea folosita ca domiciliu si terenul aferent acestei cladiri pentru d-l Grindean Vasile, domiciliat in com. Petelea, nr.432, jud. Mures)

» HCL nr. 6 din 29.01.2015 (Privind revocarea H.C.L. nr. 51/2014 privind reglementarea situatiei juridice a unui bun imobil)

» HCL nr. 7 din 29.01.2015 (Privind aprobarea Programului de amenajament pastoral al pasunilor Comunei Petelea)

» HCL nr. 8 din 29.01.2015 (Privind aprobarea pentru anul 2015 a planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce se vor efectua de catre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara a Legii nr. 416/2001)

» HCL nr. 9 din 29.01.2015 (Privind instituirea taxei speciale pentru salubrizare)

» HCL nr. 10 din 29.01.2015 (Privind aprobarea Planului de paza pentru comuna Petelea)

» HCL nr. 11 din 29.01.2015 (Privind mandatul dat reprezentantului Comunei Petelea de a vota in Adunarea Generala a A.D.I. “AQUA INVEST MURES” aprobarea modelelor Contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare pentru persoanele fizice si juridice, inclusiv anexele acestora, in aria de operare a S.C. “Compania Aquaserv” S.A, anexa la Contractul de Delegare nr. 22/202.662/2010)

» HCL nr. 12 din 29.01.2015 (Privind mandatul dat reprezentantului Comunei Petelea pentru a vota in Adunarea generala a A.D.I. “AQUA INVEST MURES” aprobarea master Planului revizuit pentru sectorul de apa si canal a judetului Mures)

» HCL nr. 13 din 29.01.2015 (Privind mandatul dat reprezentantului Comunei petelea pentru a vota in Adunarea Generala modificarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA INVEST MURES” conform H.G. nr. 742 din 2014)

» HCL nr. 14 din 29.01.2015 (Privind alegerea unui nou presedinte de sedinta pentru perioada 1 februarie – 30 aprilie 2015)

» HCL nr. 15 din 09.02.2015 (Privind aprobarea bugetului local al Comunei Petelea pentru anul 2015)

» HCL nr. 16 din 09.02.2015 (Privind aprobarea Conventiei de cooperare pentru programul “Politie-autoritati locale servicii publice in parteneriat”)

» HCL nr. 17 din 26.02.2015 (Privind externalizarea serviciilor medico-sociale de ingrijire la domiciliu prin transferul de responsabilitati privind acordarea acestor servicii catre un furnizor de servicii sociale acreditat)

» HCL nr. 18 din 26.02.2015 (Privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza Comunei Petelea pentru anul scolar 2015-2016)

» HCL nr. 19 din 26.02.2015 (Privind desemnarea reprezentantului Comunei Petelea in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “ECOLECT MURES”)

» HCL nr. 20 din 26.02.2015 (Privind aprobarea rezultatului inventarierii bunurilor din patrimoniul comunei Petelea pe anul 2014)

» HCL nr. 21 din 26.02.2015 (Privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr. 1860/09.05.2002 incheiat cu S.C. Tonia Lux S.R.L. Petelea)

» HCL nr. 22 din 26.02.2015 (Privind modificarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECOLECT MURES)

» HCL nr. 23 din 26.03.2015 (Privind rectificarea bugetului local al Comunei Petelea pentru anul 2015)

» HCL nr. 24 din 26.03.2015 (Privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe mijloace de transport in comun la si de la locul de munca pentru cadrele didactice navetiste de la Sc. Gim. Petelea pentru lunile ianuarie-februarie 2015)

» HCL nr. 25 din 26.03.2015 (Privind aprobarea vanzarii si a pretului de vanzare a masei lemnoase in cantitate de 9 mc din actul de punere in valoare nr. 6518/2014 si 172 mc din actul de punere in valoare nr. 6517/2014)

» HCL nr. 26 din 26.03.2015 (Privind organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor in Comuna Petelea)

» HCL nr. 27 din 26.03.2015 (Privind reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor pe domeniul public si privat al Comunei Petelea)

» HCL nr. 28 din 26.03.2015 (Privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in Comuna Petelea)

» HCL nr. 29 din 26.03.2015 (Privind aprobarea raportului de analiza a dotarii cu mijloace de aparare impotriva incendiilor in comuna Petelea)

» HCL nr. 30 din 26.03.2015 (Privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Comunei Petelea, Judetul Mures)

» HCL nr. 31 din 26.03.2015 (Privind aprobarea Caietului de sarcini si a formei de gestiune delegata a Serviciului de salubrizare al comunei Petelea)

» HCL nr. 32 din 26.03.2015 (Privind aprobarea procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii Serviciului de salubrizare al comunei Petelea, a documentatiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii Serviciului de salubrizare si a modelului de contract de prestare a serviciului de salubrizare)

» HCL nr. 33 din 30.04.2015 (Privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe mijloace de trasnport in comun la si de la locul de munca pentru cadrele didactice navetiste de la Sc. Gim. Petelea pentru luna martie 2015)

» HCL nr. 34 din 30.04.2015 (Privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 56/2014 privind aprobarea valorilor impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicate in anul fiscal 2015)

» HCL nr. 35 din 30.04.2015 (Privind asocierea si participarea unitatii administrativ-teritoriale Petelea in cadrul Grupului de Actiune Locala (GAL) Prietenia Mures-Harghita, in vederea implementarii strategiei de dezvoltare locala cu finantare prin PNDR 2014-2020)

» HCL nr. 36 din 30.04.2015 (Privind alegerea unui nou presedinte de sedinta pentru perioada 1 mai – 31 iulie 2015)

» HCL nr. 37 din 30.04.2015 (Privind aprobarea transformarii unei functii publice vacante in functie publica de nivel inferior)

» HCL nr. 38 din 28.05.2015 (Privind aprobarea conturilor anuale de executie ale bugetului local al comunei Petelea si a situatiei financiare anuale pe anul 2014)

» HCL nr. 39 din 28.05.2015 (Privind aprobarea proiectului Actului Aditional de modificare al art. 36 din Contractul de Delegare, precum si Politica Tarifara – anexa la Contractul de Delegare – actualizare in concordanta cu Actul Aditional nr. 2 la Contractul de Credit)

» HCL nr. 40 din 28.05.2015 (Privind mandatul dat reprezentantului Comunei Petelea pentru a vota in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA INVEST MURES” ajustarea preturilor si tarifelor aferente Serviciului de apa si canalizare)

» HCL nr. 41 din 28.05.2015 (Privind aprobarea Studiului de oportunitate privind concesionarea Terenului de sport multifunctional, aflat in domeniul public al comunei Petelea, judetul Mures, a caietului de sarcini, a documentatiei de atribuire si a contractului-cadru de concesiune)

» HCL nr. 42 din 25.06.2015 (Privind rectificarea bugetului local al Comunei Petelea pentru anul 2015)

» HCL nr. 43 din 25.06.2015 (Privind aprobarea vanzarii unor cantitati de masa lemnoasa din fondul forestier al Comunei Petelea administrat de Ocolul Silvic Reghin)

» HCL nr. 44 din 25.06.2015 (Privind aprobarea vanzarii unor cantitati de masa lemnoasa din fondul forestier al Comunei Petelea administrat de Ocolul Silvic Privat Ghindari)

» HCL nr. 45 din 25.06.2015 (Privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe mijloace de transport in comun la si de la locul de munca pentru cadrele didactice navetiste de la Sc. Gim. Petelea pentru lunile aprilie – mai 2015)

» HCL nr. 46 din 25.06.2015 (Privind aprobarea instituirii unei taxe pentru utilizarea infrastructurii publice locale (adica, a drumurilor comunale sau forestiere ori a altor categorii de drumuri aflate in proprietatea sau administrarea comunei), de catre echipamente, utilaje, etc., destinate obtinerii de venituri, conform art. 283 al. 2 din Codul fiscal)

» HCL nr. 47 din 25.06.2015 (Privind reevaluarea activelor fixe corporale aflate in inventarul Comunei Petelea)

» HCL nr. 48 din 30.07.2015 (Privind rectificarea bugetului local al Comunei Petelea pentru anul 2015)

» HCL nr. 49 din 30.07.2015 (Privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe mijloace de transport in comun la si de la locul de munca pentru cadrele didactice navetiste de la Sc. Gim. Petelea pentru luna iunie 2015)

» HCL nr. 50 din 30.07.2015 (Privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cladirea folosita ca domiciliu si terenul aferent acestei cladiri pentru d-l Popa Ioan, domiciliat in com. Petelea, nr. 739, jud. Mures)

» HCL nr. 51 din 30.07.2015 (Privind aporbarea transformarii unei functii publice vacante in functir publica de nivel superior)

» HCL nr. 52 din 30.07.2015 (Privind stabilirea unor masuri de punere in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 27/2015 pentru completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice si pentru stabilirea unor masuri bugetare)

» HCL nr. 53 din 30.07.2015 (Privind mandatul dat reprezentantului autoritatii de a vota in Adunarea Generala a A.D.I. “AQUA INVEST MURES” aprobarea modelelor Contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare pentru persoanele fizice si juridice, inclusiv anexele acestora, in aria de operare a S.C. “Compania Aquaserv” S.A)

» HCL nr. 54 din 30.07.2015 (Privind mandatul dat reprezentantului autoritatii de a vota in Adunarea Generala a A.D.I. “AQUA INVEST MURES” modificarea si completarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in aria de operare a S.C. “Compania Aquaserv” S.A si, in consecinta, aprobarea noului Regulament al serviciului)

» HCL nr. 55 din 30.07.2015 (Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a Comunei Petelea, Judetul Mures, pentru perioada 2015-2020)

» HCL nr. 56 din 30.07.2015 (Privind aprobarea solicitarii de a primi un sector de drum de interes national din domeniul public al statului si din administrarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri nationale din Romania – C.N.A.D.N.R. Bucuresti, in domeniul public al Comunei Petelea, Judetul Mures, si in administrarea Consiliului Local al Comunei Petelea, precum si declasarea acestuia din drum de interes national si incadrarea in categoria functionala a drumurilor de interes local – strada)

» HCL nr. 57 din 30.07.2015 (Privind alegerea unui nou presedinte de sedinta pentru perioada 1 august – 31 octombrie 2015)

» HCL nr. 58 din 24.09.2015 (Privind rectificarea bugetului local al Comunei Petelea pentru anul 2015)

» HCL nr. 59 din 29.10.2015 (Privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al d-lui Pacurar Petru)

» HCL nr. 60 din 29.10.2015 (Privind aprobarea rectificarii utilizarii excedentului rezultat la inchiderea exercitiului bugetar al anului 2014)

» HCL nr. 61 din 29.10.2015 (Privind rectificarea bugetului local al Comunei Petelea pentru anul 2015)

» HCL nr. 62 din 29.10.2015 (Privind aprobarea actualizarii comisiei de specialitate pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Petelea)

» HCL nr. 63 din 29.10.2015 (Privind completarea anexei la H.C.L. nr. 35/26.06.2001 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Petelea, cu modificarile si completarile ulterioare)

» HCL nr. 64 din 05.11.2015 (Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Extindere retea alimentare cu apa si extindere canalizare in Petelea si Habic, Judetul Mures”)

» HCL nr. 65 din 05.11.2015 (Privind implementarea proiectului “Extindere retea alimentare cu apa si extindere canalizare in Petelea si Habic, Judetul Mures”)

» HCL nr. 66 din 26.11.2015 (Privind alegerea unui nou presedinte de sedinta pentru perioada 1 noiembrie 2015 – 31 ianuarie 2016)

» HCL nr. 67 din 26.11.2015 (Privind rectificarea bugetului local al Comunei Petelea pentru anul 2015)

» HCL nr. 68 din 26.11.2015 (Privind aprobarea vanzarii directe a unui arbore ornamental din fondul forestier al Comunei Petelea administrat de Ocolul Silvic Privat Ghindari)

» HCL nr. 69 din 26.11.2015 (Privind aprobarea aderarii unor unitati administrativ teritoriale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA INVEST MURES”)

» HCL nr. 70 din 26.11.2015 (Privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2016)

» HCL nr. 71 din 26.11.2015 (Privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului urbanistic General si Regulamentului Local de Urbanism al comunei Petelea)

» HCL nr. 72 din 26.11.2015 (Privind aprobarea valorilor impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicate in anul fiscal 2016)

» HCL nr. 73 din 26.11.2015 (Privind aprobarea transformarii unei functii publice vacante in functie publica de nivel inferior)

» HCL nr. 74 din 22.12.2015 (Privind rectificarea bugetului local al Comunei Petelea pentru anul 2015)

» HCL nr. 75 din 26.12.2015 (Privind aprobarea pentru anul 2016 a planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce se vor efectua de catre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara a Legii nr. 416/2001)

» HCL nr. 76 din 22.12.2015 (Privind anularea in cota de 73,3% a majorarilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale restante la 30.09.2015, inclusiv, si a majorarilor de intarziere aferente obligatiilor de plata principale cu termen de plata pana la 30.09.2015, inclusiv, stinse pana la aceasta data, constand in creante de natura fiscala datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe raza administrativ-teritoriala a Comunei Petelea)