HCL 01 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local pe anul 2016 a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2017

HCL 02 privind aprobarea utilizării excedentului rezultat  la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2017

HCL 03 privind aprobarea implementării proiectului ” AMENAJARE ȘI DOTARE PARC COMUNA PETELEA, JUDEŢUL MUREŞ ”

HCL 04 privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Fărcas Olimpiuţ

HCL 05 privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al primarului comunei  Petelea, Judeţul Mureş

HCL 06 privind aprobarea bugetului local al Comunei Petelea pentru anul 2018

HCL 07  privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în Comuna Petelea

HCL 08 privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice şi a implementării proiectului “AMENAJARE ȘI DOTARE PARC COMUNA PETELEA, JUDEŢUL MUREŞ”

HCL 09 privind aprobarea rezultatului inventarierii bunurilor din patrimoniul Comunei Petelea pe anul 2017

HCL 10 privind aprobarea dării în administrare, în regim silvic, a suprafeţei de 88,92 ha fond forestier al Comunei Petelea către Direcţia Silvică Mureş – Ocolul Silvic Reghin

HCL 11  privind trecerea unui teren din domeniul public în domeniul privat al Comunei Petelea

HCL 12  privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General şi Regulamentului Local de Urbanism al comunei Petelea

HCL 13  privind stabilirea situaţiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgenţă la nivelul Comunei Petelea, Judetul Mureş

HCL 14  privind aprobarea înfiinţării serviciului de iluminat public şi regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia

HCL 15 privind încuviinţarea executării lucrării „Alimentare cu energie electrică imobil Silvana S.R.L.” pentru S.C. Silvana S.R.L. Tîrgu-Mureş

HCL 16   privind alegerea unui nou preşedinte de şedinţă pentru perioada 1.04.2018 – 30.06.2018

HCL 17  privind aprobarea indexării cu rata inflaţiei a impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2019

HCL 18 privind aprobarea solicitării de a primi un sector de drum de interes naţional din domeniul public al statului şi din administrarea  Ministerului Transporturilor, în domeniul public al Comunei Petelea, Judeţul Mureş, precum şi declasarea acestuia din categoria drum de interes naţional şi încadrarea în categoria drum de interes local

HCL 19 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de închiriere nr.1639/9.04.2003, încheiat cu Telekom România Communications S.A.

HCL 20 privind aprobarea tăierii şi vânzării unor cantităţi de masă lemnoasă din domeniul public al Comunei Petelea, administrat de Ocolul Silvic Reghin, către populaţie

HCL 21 privind rectificarea bugetului local al Comunei Petelea pentru anul 2018

HCL 22  privind revocarea H.C.L. 12/2018 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitatea Planului Urbanistic General şi Regulamentului Local de Urbanism al comunei Petelea

HCL 23  privind încuviinţarea executării lucrării „ Extindere reţea alimentare cu apă şi extindere reţea canalizare în Petelea şi Habic, Judeţul Mureş”

HCL 24 privind aprobarea conturilor anuale de execuţie ale bugetului local al comunei Petelea şi a situaţiei financiare anuale pe anul 2017

HCL 25  privind acceptarea ofertei de donaţie a unor terenuri situate în extravilanul Comunei Petelea

HCL 26  privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General şi Regulamentului Local de Urbanism al comunei Petelea

HCL 27  privind aprobarea dezlipirii suprafeţei de teren din C.F. nr. 52123 Petelea

HCL 28  privind alegerea unui nou preşedinte de şedinţă pentru perioada 1.07.2018 – 30.09.2018

HCL 29  privind aprobarea dezlipirii suprafeţei de teren din C.F. nr. 52442 Petelea

HCL 30 privind aprobarea utilizării excedentului rezultat  la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2017

HCL 31 privind rectificarea bugetului local al Comunei Petelea pentru anul 2018

HCL 32 privind aprobarea organizării şi desfăşurării evenimentului  “Comuna Petelea la Centenarul Marii Uniri din 1 Decembrie 1918”

HCL 33 privind aprobarea vânzării unor cantităţi de masă lemnoasă din fondul forestier al Comunei Petelea administrat de Ocolul Silvic Privat Ghindari

HCL 34 privind aprobarea vânzării unor cantităţi de masă lemnoasă dinfondul forestier al Comunei Petelea administrat de Ocolul Silvic Gurghiu

HCL 35 privind aprobarea dezlipirii suprafeţei de teren din C.F. nr. 52442 Petelea

HCL 36  privind aprobarea vânzării unor cantităţi de masă lemnoasă din fondul forestier al Comunei Petelea administrat de Ocolul Silvic Reghin

HCL 37  privind rectificarea bugetului local al Comunei Petelea pentru anul 2018

HCL 38 privind alegerea unui nou preşedinte de şedinţă pentru perioada 1.10.2018 – 31.12.2018

HCL 39  privind aprobarea documentaţiilor pentru delegarea gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, și operarea stației de transfer Reghin, componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș), pentru Comuna Petelea din zona 4 Reghin

HCL 40 privind rectificarea bugetului local al Comunei Petelea pentru anul 2018

HCL 41  privind aprobarea cumpărării imobilului “Complex” situat în Petelea, nr. 686, Judeţul Mureş

HCL 42  privind aprobarea cumpărării a imobilului “Şcoala Petelea” situat în Petelea, nr. 724, Judeţul Mureş

HCL 43  privind aprobarea vânzării unor cantităţi de masă lemnoasă din fondul forestier al Comunei Petelea administrat de Ocolul Silvic Privat Ghindari

HCL 44 privind aprobarea dezlipirii suprafeţei de teren din C.F. nr. 52446 Petelea

HCL 45  privind aprobarea preţurilor de referinţă pentru anul 2019, pentru cantităţile de masă lemnoasă ce se vor recolta din fondul forestier al Comunei Petelea, administrat de Ocolul Silvic Reghin

HCL 46 privind aprobarea valorilor impozabile, impozitele şi taxele locale şialte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicate în anul fiscal 2019

HCL 47 privind rectificarea bugetului local al Comunei Petelea pentru anul 2018

HCL 48  privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 32/2018 privind aprobarea organizării şi desfăşurării evenimentului “Comuna Petelea la Centenarul Marii Uniri din 1 Decembrie 1918”

HCL 49  privind rectificarea bugetului local al Comunei Petelea pentru anul 2018

HCL 50  privind aprobarea majorării cotizaţiei anuale la Asociaţia “Grupul de Acţiune Locală Prietenia Mureş-Harghita”

HCL 51 privind aprobarea majorării contribuţiei pentru anul 2018 la  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Reghin

HCL 52 privind stabilirea zonelor de impozitare pentru satul Petelea, Comuna Petelea pentru aplicarea impozitului pe clădiri

HCL 53  privind aprobarea pentru anul 2019 a planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce se vor efectua de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară a Legii nr.416/2001

HCL 54  privind externalizarea serviciilor medico-sociale de îngrijire la domiciliu prin transferul de responsabilităţi privind acordarea acestor servicii către un furnizor de servicii sociale acreditat, pentru anul 2019

HCL 55 privind aprobarea valorificării unor cantităţi de masă lemnoasă din fondul forestier al Comunei Petelea, administrat de Ocolul Silvic Gurghiu

HCL 56 privind alegerea unui nou preşedinte de şedinţă pentru perioada 1.01.2019 – 31.03.2019