HCL 1 din 12.01.2021 privind aprobarea utilizării excedentului rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2020

HCL 2 din 25.02.2021 privind aprobarea rezilierii Contractului nr. 831 din 27.03.2019 de delegare a gestiunii activităţiilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri şi operarea staţiei de transfer Reghin, componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, zona 4 Reghin

HCL 3 din 25.02.2021 privind modificarea Anexei la H.C.L. nr. 50/2020 privind modificarea și completarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru finanțarea sistemului de Management Integrat al Deșeurilor solide menajere și similare în județul Mureș aprobat prin HCL nr. 42/2019 și aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2021

HCL 4 din 25.02.2021 privind scutirea de la taxa de salubritate a unor categorii de persoane

HCL 5 din 25.02.2021 privind colectarea deşeurilor menajere de la populaţie

HCL 6 din 25.02.2021 . privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Petelea

HCL 7 din 25.02.2021 privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivel local, pentru anii şcolari 2021-2022 şi 2022-2023

HCL 8 din 25.02.2021 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Comunei Petelea pentru anul şcolar 2021-2022

HCL 9 din 25.02.2021 privind aprobarea valorificării unor cantităţi de masă lemnoasă din fondul forestier al Comunei Petelea, administrat de Ocolul Silvic Gurghiu, în anul 2021

HCL 10 din 25.02.2021 privind aprobarea majorării contribuţiei la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Reghin