INFORMATII DE INTERES PUBLIC CARE SE COMUNICA DIN OFICIU

 a)actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;

  • O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ
  • Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • H.G. nr 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Legea nr.52/2003 privind transparent decizionala in administratie;
  • Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative- republicata.

 b)structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;

   b1) Organigrama

   b2) Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local Petelea

   b3) Programul de funcţionare
De Luni, Marti, Miercuri,Vineri, între orele: 08.00 – 16.00, Joi 08.00-18.00.

   b4) Program de furnizare a informatiilor de interes public
De Luni pâna Vineri între orele: 08.00 – 14.00

     b5) Program de audienţe:

Primar,       Pădurean Sorin-Pompei          – zilnic, ora 08.00 – 10.00
Viceprimar,      Fulop Ioan                    – zilnic, ora 08.00 – 10.00
Secretar general, Moldovan Mihai-Ilie     – zilnic, ora 08.00 – 10.00

     b6) Consultare Registrul Electoral:

Persoanele interesate pot consulta Registrul Electoral, zilnic, intre orele 9.00-10.00 la secretarul Comunei Petelea, sau la urmatoarea adresa: https://www.registrulelectoral.ro

     b7) Program Stare civila:

De Luni, Marti, Miercuri, Vineri intre orele 08.00-16.00, Joi 08.00-18.00.

 c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

Pădurean Sorin-Pompei – primar

Fulop Ioan – viceprimar

Moldovan Mihai-Ilie – secretar general

Moldovan Annamaria – responsabil difuzare informaţii de interes public

 d)coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;

Petelea, nr. 726, Judeţul Mureş, cod poştal 547460

Tel./Fax: 0265-344112

E-mail: petelea@cjmures.ro

Web: www.primariapetelea.ro

 e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;

 f) programele şi strategiile proprii;

 g) lista cuprinzând documentele de interes public;

Informatiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:
– Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei Comunei Petelea;
– Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei Comunei Petelea;
– Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei Comunei Petelea, si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice
– Coordonatele de contact ale Primariei Comunei Petelea respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet
– Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil
– Programele si strategiile proprii, alte documente publicate pe site-ul institutiei
– Lista documentelor produse si/sau gestionate, potrivit legii.
– Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;

– dispozitii ale primarului
– proiecte de hotarâri
– instrumente de prezentare a actelor administrative: expunere de motive, note de fundamentare, referate de aprobare
– note de discutii
– referate de aprobare
– fise de audienta
– protocoale
– rapoarte
– studii
– analize
– prognoze
– proiecte de strategii
– scrisori sau adrese
– materiale de specialitate
– fise de proiect
– contracte de achizitie publica
– procese-verbale
– adrese
– observatii si propuneri
– avize
– planuri urbanistice de detaliu sau zonale
– planul urbanistic general
– certificate de urbanism si autorizatii de construire/desfiintare
– autorizatii pentru activitati independente (asociatii familiale, persoane fizice), autorizatii taxi, autorizatii de functionare si avize pentru orarul de functionare
– autorizatii de acces în zone cu restrictii de tonaj
– date de cadastru
– date de stare civila

 i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

Sunt prevăzute în art. 21 si 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, şi anume:

– reclamatia administrativa – se depune la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice
– plângerea la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice.

j) Rapoarte privind aplicarea Legii nr. 544/2001 în cadrul Primariei Comunei Petelea